Pasūtīšanas, pirkšanas un atgriešanas noteikumi

1. Lietotie termini

1.1. Pārdevējs – BRANCHESS (SIA “V-44”, Reģ. Nr. 44103104760);

1.2. Pircējs – fiziska pilngadīga persona, kas iegādājas preces no Pārdevēja, nepilngadīga persona (no 14 līdz 18 gadiem), kam ir vecāku vai aizbildņa atļauja (izņemot gadījumus, kad viņš/viņa norēķinās no saviem ienākumiem), juridiska persona vai personas pilnvarotais pārstāvis;

1.3. Lietošanas noteikumi – līgumi un noteikumi, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja attiecības, tiesības, pienākumus un atbildību;

1.4. Pirkuma-pārdošanas līgums – pārdošanas laikā noslēgts līgums starp Pircēju un Pārdevēju.

1.5. E-veikals – Pārdevēja mājaslapa/veikals (www.branchess.com) kas ļauj identificēt Pircēju, viņa veiktās rezervācijas, kontaktinformāciju, norēķinu un piegādes informāciju;

1.6. Pasūtījums – Pircēja nopirkto preču saraksts.

1.7. Darba diena – jebkura nedēļas diena, izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas, kas saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem ir brīvdienas.

 2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Šie noteikumi ir juridisks dokuments, kas ir saistošs abām pusēm un kurā ir izklāstītas Pircēja un Pārdevēja tiesības, pienākumi, pirkšanas un apmaksas nosacījumi, pasūtījuma piegādes un atgriešanas procedūra un citi pārdošanas un pirkšanas noteikumi, kas saistīti ar Pārdevēja preču pārdošanu.

2.2. Pirms pasūtījuma veikšanas Pircējam ir jāiepazīstas ar šiem noteikumiem un jāapstiprina, ka viņš to ir izdarījis, iesniedzot vajadzīgo informāciju, noslēdzot līgumus un piegādes pieprasījumus.

2.3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā izmainīt noteikumus atbilstoši likuma prasībām. Pircējs tiks informēts par e-veikala noteikumu izmaiņām.

 3. Līguma noslēgšanas brīdis

3.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts brīdī, kad Pircējs izveido pasūtījumu e-veikalā, iesniedz visu nepieciešamo informāciju, lai būtu iespējams noslēgt līgumu un piegādāt preces, un nospiež pogu “Veikt pasūtījumu”.

 4. Pircēja tiesības un pienākumi

4.1. Atteikuma tiesības

     4.1.1. Pircējam, kurš veic pirkumu e-veikalā, ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no līguma, nenorādot iemeslu. Atteikuma termiņš beidzas 14 dienas pēc dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru ir norādījis Pircējs, iegūst preces fiziskā valdījumā vai, ja vienā pasūtījumā preces ir vairākas, bet piegādātas atsevišķi – pēc 14 dienām no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, iegūst fiziskā valdījumā pēdējo preci.

     4.1.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs aizpilda līguma pielikumā esošo atteikuma veidlapu (veidlapu var lejupielādēt ŠEIT) vai nosūta brīvas formas e-pasta vēstuli uz Pārdevēja e-pasta adresi: info@branchess.com ar kuru paziņo par vēlēšanos atteikties no preces (-ēm), norādot vārdu, uzvārdu, pasūtījuma numuru, preces nosaukumu ar izmēru, kuru vēlas atgriezt, kā arī informāciju par preces pasūtīšanas, apmaksas un saņemšanas datumu.

     4.1.3. Ja Pircējs nolemj izmantot savas tiesības atcelt pirkuma līgumu, Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc dienas, kad Pircējs ir saņēmis pasūtījumu, jānosūta preces atpakaļ. Lai ievērotu atteikuma termiņu, ir pietiekami, pirms preču nosūtīšanas atpakaļ, nosūtīt Pircēja paziņojumu uz e-pastu info@branchess.com par Pircēja atteikšanās tiesību izmantošanu pirms atteikuma termiņa beigām.

     4.1.4. Pārdevējam 14 kalendāro dienu laikā pēc Pircēja paziņojuma par  pasūtījuma atcelšanu, jāatmaksā Pircējam visa par precēm samaksātā summa, izņemot maksu par preču piegādi. Pārdevējs ietur atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preces atpakaļ.

     4.1.5. Atmaksa tiek veikta ar tādu pašu metodi, kādu Pircējs izmantojis norēķinoties. Nauda tiek atmaksāta Pircēja bankas kontā, no kura tika veikts maksājums par precēm. Pārdevējs neuzņemas atbildību par atmaksas neveikšanu vai maksājuma par atgrieztajām precēm kavējumu, ja Pircējs ir sniedzis nepareizu atmaksai nepieciešamo informāciju. 

 4.2. Nosacījumi preču atgriešanai. 

     4.2.1. Pircējs var izmantot iepriekš 4.1. punktā minētās tiesības, ja ir izpildīti visi turpmāk norādītie nosacījumi: 

          4.2.1.1. prece nav bojāta vai tās izskats nav būtiski mainījies;

          4.2.1.2. prece nav valkāta un ir saglabājusi savas patēriņa īpašības;

         4.2.1.3. prece tiek atgriezta ar neskartām visām iekšējām un ārējām birkām, kas bijušas uz preces pirkšanas brīdī, t. i., tās nav sagrieztas, noņemtas utt.

     4.2.2. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības noskaidrošanai. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircējam par preci samaksāto naudu.

     4.2.3. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro preču atgriešanas kārtību, kas noteikta šajā pantā.

4.3. Izmēra maiņa.

Ja Pircējam nepieciešama cita izmēra prece (-es), pirms preču atgriešanas, Pircējam jāsazinās ar Pārdevēju e-pasta vēstulē uz info@branchess.com par pasūtījuma atgriešanu ar vēlmi samainīt pasūtīto preci (-es) uz citu izmēru. Tas nepieciešams, lai varētu tikt pārbaudīta vēlamā izmēra pieejamība. Atgriežot nepareizi izvēlēta izmēra preci, piemērojami iepriekš uzskaitītie 4.1. – 4.2. punktu noteikumi.

4.4. Atgriešana.

Pircējs var atgriezt preces nosūtot tās, izmantojot OMNIVA pašapkalpošanās termināļus uz Alūksnes OMNIVA T/C Maxima X pakomātu, Pils ielā  9B, Alūksnē, norādot saņēmēja kontakttālruni +37125733233 .

4.5. Preču kvalitātes garantija. 

     4.5.1. Saskaņā ar 2015. gada Patērētāju tiesību aizsardzības likumu patērētājiem ir tiesības uz naudas atmaksu vai preces nomaiņu, ja preces ir defektīvas. Šajā gadījumā Pircējam ir rakstiski jāsazinās ar Pārdevēju, lai uzsāktu atgriešanas procesu, pa e-pastu: info@branchess.com un jānorāda savi dati – vārds, uzvārds, iemesls preču atgriešanai, pasūtījuma numurs vai samaksu par precēm apstiprinošā rēķina numurs, kontaktinformācija (tālruņa numurs vai e-pasta adrese) un bankas rekvizīti (konta numurs, bankas nosaukums un kods), ja par preci (-ēm) samaksāto summu (vai tās daļu) jāatmaksā Pircēja bankas kontā. 

     4.5.2. Pārdevējs pēc atgrieztās preces saņemšanas to rūpīgi pārbaudīs un saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, paziņos Pircējam pa e-pastu vai telefoniski vai prece tiks samainīta vai tiks veikta naudas atmaksa (iepriekš par to vienojoties).

     4.5.3. Ja Pircējs pieprasa atmaksu un šāds pieprasījums ir pamatots, tiek atmaksāta visa par preci samaksātā summa, izņemot piegādes maksu un sūtījuma atgriešanas izmaksas. Atmaksa tiek veikta ar to pašu metodi, kādu Pircējs izvēlējies preču iegādei.

     4.5.4. Pārdevējs nav atbildīgs par e-veikalā esošo preču krāsas, formas vai citu īpašību neatbilstību faktiskajam preču izmēram, krāsai un formai Pircēja izmantotās ierīces displeja īpašību dēļ. 

4.6. Atbildība

     4.6.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par sniegto personas datu pareizību. Ja Pircējs nenorāda noteiktus personas datus, Pārdevējs nav atbildīgs par izrietošajām sekām un ir tiesīgs prasīt no Pircēja tiešo zaudējumu atlīdzību.

     4.6.2. Pircējs ir atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas e-veikala lietošanas laikā.

     4.6.3. Pircējam ir jāsamaksā par precēm un tās jāpieņem saskaņā ar kārtību, kādu nosaka šie noteikumi. Ja Pircējs atsakās pieņemt piegādātās preces bez pamatota iemesla, Pircējam pēc Pārdevēja pieprasījuma jāapmaksā preču atgriešanas izmaksas.

     4.6.4. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumā, ja Pircējs, neraugoties uz Pārdevēja ieteikumiem, nav iepazinies ar šiem noteikumiem, lai gan Pircējam tika nodrošināta tāda iespēja.

5. Pārdevēja tiesības un pienākumi

5.1. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt pasūtījuma minimālo apjomu, proti, minimālo summu, par kādu tiks veikta bezmaksas preču piegāde.

5.2. Ja Pircējs mēģina apdraudēt e-veikala stabilitāti un drošību vai pārkāpj savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai ierobežot Pircēja piekļuvi e-veikalam.

5.3. Pēc pasūtījuma veikšanas neskaidrību gadījumā par pasūtījumā sniegto informāciju Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot sniegto kontaktinformāciju. Ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju trīs (3) darba dienu laikā, Pārdevējam ir tiesības atcelt pasūtījumu bez iepriekšēja paziņojuma Pircējam.

5.4. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā izņemt preces no Interneta veikala un mainīt Interneta veikalā esošo informāciju.

5.5. Pārdevējs piekrīt ļaut Pircējam izmantot e-veikala pakalpojumus, pamatojoties uz šiem noteikumiem un e-veikalā izklāstītajiem nosacījumiem.

5.6. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātumu un tiesības uz personīgo informāciju un apstrādāt Pircēja personas datus tikai saskaņā ar noteikumiem un kārtību, kas noteikta Latvijas likumdošanā.

5.7. Pārdevējam jāpiegādā preces saskaņā ar šiem noteikumiem Pircēja izvēlētajā veidā.

5.8. Gadījumos, kad Pārdevējs nevar piegādāt e-veikala pasūtītās preces tādu neparedzētu iemeslu dēļ vai tāpēc, ka prece nav noliktavā, Pārdevējam ir tiesības izbeigt pirkuma līgumu, paziņojot par to Pircējam. Šādā gadījumā Pārdevējs var piedāvāt Pircējam citu tādas pašas kvalitātes un vērtības preci, par to informējot Pircēju, izmantojot Pircēja norādīto kontaktinformāciju. Ja Pircējs atsakās pieņemt līdzīgo preci (-es) vai arī citu preci (-es) ar līdzīgiem parametriem, Pārdevējs atgriež Pircējam samaksāto naudu trīs (3) darba dienu laikā pēc fakta konstatēšanas, ja maksājums par preci (-ēm) jau ir veikts.

 6. Pasūtījuma apmaksas kārtība, piegāde, piegādes maksa un termiņi

6.1. Pircējs norēķinās par pasūtījumu izmantojot e-veikalā iestrādātos maksājuma rīkus (Paysera) vai ar bankas pārskaitījumu, apmaksājot pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Veicot apmaksu ar rēķinu, bankas maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda pasūtījuma numurs. Ja rēķins netiek apmaksāts vienas (1) darba dienas laikā, pasūtījums tiek atcelts. Kad Pircējs apmaksā e-veikala pasūtījumu ar bankas pārskaitījumu, var tikt piemērota bankas noteiktā papildu maksa. Šīs ar bankas pārskaitījumu saistītās papildu izmaksas sedz Pircējs.

6.2. Pasūtījuma piegāde:

     6.2.1. Pērkot preces e-veikalā, pirms pasūtījuma apmaksas, Pircējam jāizvēlas Ominva pakomāts uz kuru Pircējs vēlas saņemt pasūtījumu. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par piegādes termiņa neievērošanu, ja preču piegāde nav izdevusies vai kavējas Pircēja vainas dēļ (gadījumos, ja norādīts nepareizs pakomāts un/vai arī nekorekts telefona numurs uz kuru tiek nosūtīta saņemšanas īsziņa) vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ.

     6.2.2. Preces no e-veikala ar Omniva var tikt piegādātas uz Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pakomātiem.

     6.2.3. Pasūtījums Pircēja izvēlētajā pakomātā nonāk 5 darba dienu laikā (Lietuvā un Igaunijā 7 darba dienu laikā), kopš ir saņemta apmaksa par pasūtījumu. Par pasūtījuma ievietošanu pakomātā (izsūtīšanu) Pircējs tiek informēts e-pastā. Par pasūtījuma nonākšanu pakomātā Pircējs tiek informēts ar īsziņas paziņojumu no Omniva, kas satur durvju kodu, pakomāta atrašanās vietu un uzglabāšanas termiņu. Pasūtījums tiek uzglabāts pakomātā 7 kalendārās dienas. Pēc minētā termiņa beigām pasūtījums tiek sūtīts atpakaļ Pārdevējam. Gadījumā, ja Pircējs neizņem pasūtījumu iepriekš minētajā termiņā, Pircējam ir pienākums atlīdzināt izmaksas, kas saistītas ar atkārtotu pasūtījuma nosūtīšanu.

     6.2.4. Pircējs apņemas pieņemt pasūtījumu vai pasūtīšanas brīdī nozīmēt personu, kas pieņems pasūtījumu. Ja pircējs (vai viņa norīkotā persona) nevar pieņemt pasūtījumu, Pircējam nav tiesību izvirzīt nekādas pretenzijas pret Pārdevēju par pasūtījuma piegādi.

6.3. Piegādes maksa:

     6.3.1. Ja pasūtījuma summa pārsniedz 40 EUR, piegāde uz izvēlēto Omniva pakomātu Latvijā ir bez maksas. Ja pasūtījuma summa nepārsniedz 40 EUR, tad piegādes maksa Latvijas teritorijā ar pakomātu Omniva ir 3 EUR (trīs eiro).

     6.3.2. Ja pasūtījuma summa pārsniedz 70 EUR, piegāde uz izvēlēto Omniva pakomātu Lietuvā vai Igaunijā ir bez maksas. Ja pasūtījuma summa nepārsniedz 70 EUR, tad piegādes maksa uz Lietuvas vai Igaunijas pakomātu Omniva ir 6 EUR (seši eiro).

     6.3.3. Precīza piegādes maksa tiek norādīta e-veikalā pirms pasūtījuma apstiprināšanas. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas piegādes maksa netiek mainīta. 

     6.3.4. Pārdevējs nekad nav atbildīgs par preču piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja preces nav piegādātas Pircēja vainas dēļ vai apstākļu dēļ, ko izraisījis Pircējs.

     6.3.5. Ja sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai kā citādi ārēji bojāts), prece (-es) ir bojāta (-as)  un/vai nav atbilstoša (-as), Pircējam par to rakstiski nekavējoties jāinformē Pārdevējs.

 7. Personīgā informācija

7.1. Veicot pasūtījumu, Pircējam ir jāsniedz personīgā informācija, kas ļauj Pārdevējam identificēt Pircēju, lai piegādātu pasūtījumu un lai vajadzības gadījumā būtu iespējams sazināties ar Pircēju par nepieciešamo papildu informāciju, vai lai izmantotu Pircēja informāciju tiešā mārketinga nolūkiem (ar Pircēja atļauju).

7.2. Veicot pasūtījumu, Pircējs piekrīt, ka saziņa, kas nepieciešama preces piegādei, noritēs, izmantojot Pircēja norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru.

7.3. Ja Pircējs vēlas, lai viņa e-pasta adrese vai tālruņa numurs vairs netiktu izmantots tiešā mārketinga nolūkiem, par to ir jāinformē Pārdevējs, nosūtot attiecīgo atteikumu uz Pārdevēja e-pasta adresi info@branchess.com.

7.4. Pārdevējs apliecina, ka Pircēja personas dati tiks apstrādāti tikai preču pirkšanas nolūkos, kā arī tiks izmantoti tiešā mārketinga mērķiem (ja vien Pircējs nepaziņo, ka viņš nevēlas, lai viņa personas dati tiktu izmantoti tiešā mārketinga nolūkiem, kā tas minēts šo noteikumu 7.3. pantā). Pārdevējs piekrīt neizpaust Pircēja personas datus trešajām pusēm, izņemot Pārdevēja partnerus, kas nodrošina preču piegādi vai citus pakalpojumus saistībā ar Pircēja pasūtījumu. Visos citos gadījumos Pircēja personas datus trešajām personām Pārdevējs drīkst atklāt tikai saskaņā ar Latvijas tiesību aktos noteikto.

7.5. Pārdevējs neapstrādā un neuzglabā Pircēja sensitīvos datus (maksājuma kartes informāciju). Maksājumu veikšana notiek caur  “Paysera Checkout” pakalpojumu, ko nodrošina Lietuvas maksājumu operators Paysera LT, UAB. 

7.6. Pircējam kā datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par to, kā viņa personas dati tiek apstrādāti, lai varētu regulēt, atcelt vai nepiekrist savu datu apstrādei.

7.7. Lai nodrošinātu Pircējam pilnvērtīgu e-kataloga funkcionalitāti, Pārdevējs saglabā noteiktu informāciju Pircēja datorā (ierīcē), ko sauc par sīkfailiem. Pārdevējs izmanto saglabāto informāciju, lai identificētu Pircēju kā iepriekšējo e-veikala apmeklētāju, viņam ir pieejama informāciju par izdarītajiem pirkumiem, kā arī šī informācija nodrošina mājaslapas apmeklējumu statistikas saglabāšanu. Pircējam ir iespēja pārskatīt informāciju (sīkfailus), ko Pārdevējs saglabā, un Pircējs var izdzēst daļu vai visus saglabātos sīkfailus. Tāpat arī Pircējam ir tiesības iebilst pret informācijas (sīkfailu) ierakstīšanu un izmantošanu savā datorā (ierīcē), taču šajā gadījumā dažas e-veikala funkcijas Pircējam var nebūt pieejamas. Pircējs, piekrītot sīkfailu lietošanas noteikumiem, piekrīt, ka informācija tiek saglabāta Pircēja datorā (ierīcē). Pircējs jebkurā brīdī var atcelt savu piekrišanu, izmainot savas pārlūkprogrammas iestatījumus vai nosūtot pieprasījumu Pārdevējam.

7.8. Jebkurš pieprasījums vai rīkojums, kas saistīts ar personas datu apstrādi, Pircējam ir jāiesniedz Pārdevējam rakstiski. Pārdevējam, saņemot šādu pieprasījumu vai rīkojumu, rakstiski jāatbild Pircējam ne vēlāk kā trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā.

7.9. Pircējs nedrīkst izmantot e-veikala pakalpojumus, ja viņš nepiekrīt šajā sadaļā minētajiem noteikumiem, kas attiecas uz personas datu aizsardzību.

 8. Nobeiguma noteikumi

8.1. Pārdevējs patur tiesības grozīt un papildināt šos Noteikumus un pārējos ar tiem saistītos dokumentus. Visi Noteikumu grozījumi un papildinājumi stājas spēkā dienā, kad tie publicēti e-veikalā. Ja Pircējs nepiekrīt jaunajai Noteikumu redakcijai, Pircējam ir tiesības atteikties no grozījumiem un papildinājumiem, tomēr šādā gadījumā Pircējs zaudē tiesības izmantot e-veikalu. 

8.2. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem.

8.3. Latvijas tiesību akti attiecas uz visām tiesiskajām attiecībām, kas izriet no šajā dokumentā minētajiem noteikumiem.

8.4. Visas domstarpības, kas izriet no šo noteikumu izpildes, ir jārisina sarunu ceļā. Ja vienošanos sarunu ceļā nav iespējams panākt, strīdi tiek risināti saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem.

 

V-44, SIA
A/S “Swedbank”, kods HABALV22
LV67HABA0551041266394
Krišjāņa Barona iela 44 – 10, Rīga, LV-1011
Reģ. Nr. 44103104760
info@branchess.com
+371 25733233

Atradi atbildi?
Ja vēl nē, tad ej uz sadaļu BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI!